نوشته‌ها

پیش درآمد- اروند تا ارس

…سارُغم را بدهید

توشه را بردارید

باید ازخانه گریخت

باد باید شد و از صحرا رفت

رود باید شد  و تا دریا خواند

ادامه مطلب …